BIP – zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego2024-02-14

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu  pn. ,,Sięgamy po sukces. Aktywni mimo barier! – edycja 2” realizowanego na podstawie Umowy nr ZZO/000139/13/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zawartej w dniu 17 maja 2023 r. w Kielcach pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Fundacją Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei z siedzibą w Jędrzejowie.
1.    DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
FUNDACJĄ MIŚKA ZDZIŚKA „BŁĘKITNY PROMYK NADZIEI”, ul. 11 Listopada 5, 28-300 Jędrzejów, NIP: 656-232-93-17; REGON: 260610139
Telefon: 512 924 006
E-mail: biuro@blekitnypromyknadziei.pl
Rodzaj Zamawiającego: Fundacja
Status organizacji pożytku publicznego – tak
2.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I DODATKOWE INFORMACJE:
Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Sięgamy po sukces. Aktywni mimo barier! – edycja 2”
Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000139/13/D z dnia 17 maja 2023 r.
Okres realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.  Wartość projektu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) – 527 715,97 PLN.
Okres, który ma zostać objęty audytem: 01.04.2023 r. – 29.02.2024 r.
3.    WYTYCZNE DOTYCZĄCE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO:
Audyt zewnętrzny zostanie przeprowadzony zgodnie z dołączonymi Wytycznymi dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Załącznik do uchwały nr 69/2020 Zarządu PFRON z dnia 2 października 2020 r.)
4.    RAPORT/SPRAWOZDANIE Z AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO:
Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany jest do przygotowania raportu/sprawozdania z audytu zgodnego z dołączonymi Wytycznymi dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Załącznik do uchwały nr 69/2020 Zarządu PFRON z dnia 2 października 2020 r.)
Jednostka audytowana ma prawo do odniesienia się do raportu/sprawozdania.
5.    WYBÓR AUDYTORA:
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi.
Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w/w w zakresie rozumie się:
1)      dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
2)      posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),
3)      posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
4)      posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.
5)      skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia:
1)      wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
2)      wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
3)      potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.
Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia.
Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego Wnioskodawcy. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt, w szczególności:
1)       posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub
w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej;
2)       jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np.: pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
3)       w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;
4)       osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt);
5)       jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca
w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby;
6)       jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności;
7)       poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami oraz wykonujących audyt.
Oświadczenie odnośnie bezstronności powinno stanowić integralną część składanej oferty. Oświadczenia składają obydwaj audytorzy wskazani w ofercie oraz osoba/osoby reprezentujące Oferenta.
6.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1)      Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do wystąpienia w imieniu Wykonawcy.
2)      W ofercie winna być podana cena brutto za przeprowadzenie audytu.
3)      Do oferty należy dołączyć niezbędne załączniki.
7.    TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
1)       osobiście, drogą pocztową pod adresem: Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”, ul. 11 Listopada 5, 28-300 Jędrzejów w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 23.02.2024 roku (do godziny 15:00) – decyduje data wpływu, w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy opisać następująco: Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”, ul. 11 Listopada 5, 28-300 Jędrzejów z dopiskiem: ,,Oferta na przeprowadzenie audytu”,
2)       lub pocztą elektroniczną pod adres: biuro@blekitnypromyknadziei.pl
8.    TERMIN WYKONANIA BADANIA:
Preferowany termin przeprowadzenia audytu wraz ze sporządzeniem dokumentacji – 01 marzec do 15 marzec 2024 roku.
9.    TERMIN ROZPATRZENIA OFERT:
Otwarcie  ofert odbędzie się 26.02.2024 r.  o  godz. 10:00 w biurze Fundacji przy ul. 11 Listopada 5, 28-300 Jędrzejów.
POTRZEBUJESZ POMOCY ZE STRONY NASZEJ FUNDACJI?