SIĘGAMY PO SUKCES AKTYWNI MIMO BARIER! – edycja 2

Realizowane
Projekt pn. ,,Sięgamy po sukces. Aktywni mimo barier!-edycja 2” realizowany jest w ramach Umowy nr ZZO/000139/13/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zawartej w dniu 17 maj 2023 r. w Kielcach pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą  w Warszawie, a Fundacją Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei z siedzibą w Jędrzejowie.

Okres realizacji : 01.04.2023r.-31.03.2024r.
Wartość projektu: 490 655,94 zł
 
Całkowita wartość projektu wynosi 527 720,00 PLN, w tym:
dofinansowanie z PFRON – 474 320,00 PLN
wkład własny Zleceniobiorcy – 53 400,00 PLN.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 40 osób (26 kobiet i 14 mężczyzn) z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez realizację kompleksowego wsparcia w postaci przygotowania i wdrożenia Indywidualnego Planu Działania oraz Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej, poradnictwa i doradztwa zawodowego, poradnictwa prawnego, terapeutycznego oraz szkoleń, staży i pośrednictwa pracy.

Dla kogo?
– osoby z niepełnosprawnością od 18 r.ż. do osiągnięcia wieku emerytalnego, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujące teren woj. świętokrzyskiego, w tym nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracy,
-osoby bezrobotne.

Oferujemy:
– doradztwo zawodowe z opracowaniem IPD – wsparcie prawnika, w tym utworzenie Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej – indywidualne poradnictwo psychologiczne, – specjalistyczne poradnictwo w formie warsztatów,
– szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe
– pośrednictwo pracy
– poradnictwo terapeutyczne
– możliwość odbycia 3-miesiecznego stażu zawodowego

Biuro projektu:
Fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei” ul. 11 Listopada 5, 28-300 Jędrzejów. Tel. 41 386-65-69, e-mail: biuro@blekitnypromyknadziei.pl