Sięgamy po sukces. Aktywni mimo barier!

Zrealizowane
Projekt pn. ,,Sięgamy po sukces. Aktywni mimo barier!” realizowany jest w ramach Umowy nr ZZO/000123/13/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zawartej w dniu 12 lipca 2022 r. w Kielcach pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, a Fundacją Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei z siedzibą w Jędrzejowie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, w ramach konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

Okres realizacji projektu: od 01 lipca 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 40 osób (26 kobiet i 14 mężczyzn) z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez realizację kompleksowego wsparcia w postaci przygotowania i wdrożenia Indywidualnego Planu Działania oraz Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej, poradnictwa i doradztwa zawodowego, poradnictwa prawnego, terapeutycznego oraz szkoleń, staży i pośrednictwa pracy w okresie od 01.07.2022 r. do 31.03.2023 r.

Grupę docelową uczestników projektu stanowi 40 osób (26 kobiet i 14 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, zamieszkujące zgodnie z zapisami KC na terenie województwa świętokrzyskiego, które przedstawią Wnioskodawcy (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności będą stanowiły max. 20% ogółu Beneficjentów ostatecznych.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu:
1) Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
2) Przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej
3) Realizacja indywidualnego poradnictwa psychologicznego
4) Realizacja poradnictwa terapeutycznego
5) Realizacja specjalistycznego poradnictwo zawodowego – warsztaty grupowe
6) Realizacja szkoleń zawodowych
7) Realizacja pośrednictwa pracy.

W ramach projektu zaplanowano ponadto staże zawodowe dla 30 UP, które będą realizowane w zakładach pracy pod nadzorem opiekunów projektu. Celem staży będzie zdobycie doświadczenia zawodowego przez osoby z niepełnosprawnością. Uczestnicy staży będą mieli zagwarantowane stypendia stażowe.

Udział w projekcie jest dla Uczestnika bezpłatny. W projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria kwalifikacyjne. Kryteria formalne:
• miejsce zamieszkania – województwo świętokrzyskie – weryfikacja na podstawie oświadczenia,
• wiek – 18 lat i więcej jednak nie później niż do osiągnięcia wieku emerytalnego weryfikacja na podstawie oświadczenia + okazanie dowodu osobistego,
• status na rynku pracy – nieaktywni zawodowo lub poszukujący pracy niezatrudniony/a lub bezrobotni – weryfikacja na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia z Urzędu Pracy,
• stopień niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany lub lekki – weryfikacja na podstawie kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia równoważnego, tj. orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,

• rodzaj i stopień niepełnosprawności: – weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności/opinii lekarskiej, w tym:
• schorzenie narządu ruchu,
• schorzenie narządu wzroku,
• schorzenie narządu słuchu,
• choroby psychiczne,
• ogólny stan zdrowia,
• niepełnosprawność sprzężona,
• autyzm,
• inne.

Przynależność do grupy docelowej określana jest w momencie rozpoczęcia udziału rozumianego jako dzień rekrutacji do projektu. Rekrutacje do projektu będzie prowadzona na terenie Województwa Świętokrzyskiego, będzie miała formę rekrutacji otwartej i rozpocznie się od 12.07.2022 r. do momentu wyczerpania miejsc w projekcie. Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest kompletne wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych.

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się:
• Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami.
• Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych;
Do formularza rekrutacyjnego należy obligatoryjnie załączyć (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia równoważnego, tj. orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów.

Procedura rekrutacyjna uczestników do projektu będzie przebiegała w następujących etapach:
• Złożenie dokumentów rekrutacyjnych (wraz z wymaganymi załącznikami).
• Ocena spełnienia kryteriów kwalifikujących uczestnika do udziału w projekcie na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne zawierające uchybienia formalne, niekompletne będą odrzucane.

Całkowita wartość projektu wynosi 547 655,94 PLN, w tym: dofinansowanie z PFRON – 490 655,94 PLN i wkład własny Zleceniobiorcy – 57 000,00 PLN.