Sprawna droga do zatrudnienia

Zrealizowane
Tytuł projektu: „Sprawna droga do zatrudnienia”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr projektu: POWR.01.05.01-00-0126/20-00

Działanie: 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami
Poddziałanie: 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Okres realizacji: 02.03.2022r. – 30.06.2023r.

Wartość projektu: 946 560,00 PLN

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i potencjału zawodowego oraz poprawa indywidualnej sytuacji na rynku pracy 68 os. z niepełnosprawnościami (w tym 41 K) w wieku powyżej 18 roku życia, należących do grup: osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, będących mieszkańcami (wg KC) woj. świętokrzyskiego, poprzez umożliwienie im nabycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych.

Dla kogo?
– osoby z niepełnosprawnością od 18 r.ż. zamieszkujące teren woj. świętokrzyskiego
– osoby bezrobotne – 48 osób i bierne zawodowo – 20 osób (konieczność dostarczenia zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne)
– byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach celu tematycznego 9 w RPO,

Oferujemy:
– kursy i szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe
– doradztwo zawodowe
– pośrednictwo pracy
– możliwość odbycia 3-miesiecznego stażu zawodowego

Biuro projektu:
Fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei”
ul. Przemysłowa 7
28-300 Jędrzejów
Tel. 41 386-65-69, e-mail: prezes@blekitnypromyknadziei.pl, dyrektor@blekitnypromyknadziei.pl